Praktische info

Bezoek ons virtueel

SODA+

Vanaf dit schooljaar werken wij samen met vzw SODA+.
Zij begeleiden scholen in het motiveren van leerlingen om de juiste arbeidsattitudes aan te leren. Stiptheid, Orde, Discipline en professionele Attitide worden op het einde van elk schooljaar beloond met een SODA-attest.

SODA-leerlingen krijgen toegang tot een grote keuze aan vakantiejobs, stageplaatsen, weekendwerk, vaste jobs en gratis events.
Bovendien worden de kansen van de leerling in zijn latere loopbaan aanzienlijk verbeterd!

Meer info vind je op www.sodaplus.be!

Brochure

Lestijden

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 • van 8.25 uur tot 12.00 uur

 • van 12.55 uur tot 16.30 uur

woensdag

 • van 8.25 uur tot 12.00 uur

Inschrijving

Elke ouder kan zijn kind inschrijven in het Maritiem Instituut Mercator, na instemming met ons pedagogisch project en het schoolreglement.

Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen en, indien mogelijk, het laatste rapport.

Bij de inschrijving is de aanwezigheid van een ouder of voogd vereist.

Inschrijven is steeds mogelijk:

 • Gedurende het schooljaar: tijdens de schooluren.

 • Tijdens de zomervakantie: wij blijven open tijdens de eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus.
  Wij zijn dan open van 9 uur tot 16 uur.
  In de zomervakantie van 2022 zijn wij open t.e.m. 5 juli en vanaf 16 augustus.

 • Op afspraak

Bij problemen of vragen in verband met een inschrijving, kan u de school steeds contacteren:

Internaat

Aangezien wij uniek zijn in onze soort, verwelkomen wij leerlingen van over het hele land. Leerlingen die er voor kiezen, kunnen verblijven op het internaat-aan-zee.

Opgelet: De plaatsen op het internaat zijn beperkt, dus tijdig inschrijven is de boodschap!

Onze strategische doelstellingen

 • Het Maritiem Instituut Mercator wil een kwaliteitsvol studieaanbod aanbieden voor maritieme technische en beroepsopleidingen, die aansluiten op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs.

 • Het Maritiem Instituut Mercator gaat de uitdaging aan om met alle leerlingen de vooropgestelde leerdoelen te bereiken. Remediëring, differentiëren en feedback geven vormt hierbij de motor van het leerproces.

 • Het Maritiem Instituut Mercator wil de (digitale) geletterdheidscompetenties bij leerlingen en volwassenen versterken om het zelfstandig functioneren en de participatie aan de samenleving en de digitale maatschappij te verhogen.

 • Het Maritiem Instituut Mercator richt zich op een veilige leer- en werkomgeving waarbij o.a. welbevinden (door een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding), een goede attitude, flexibel zijn en levenslang leren een prioritaire plaats innemen. Dit geldt voor alle leerlingen en alle personeelsleden.

 • Het Maritiem Instituut Mercator bouwt aan een open communicatie.

Onze visie

Wij willen op nationaal niveau een maritiem competentiecentrum ontwikkelen, waarbinnen het accent ligt op kwalitatief hoogstaande maritieme, technische en beroepsopleidingen in het secundair onderwijs. Wij willen onze leerlingen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes garanderen om succesvol te functioneren binnen de maritieme wereld, evenals een antwoord bieden op de vraag van de maritieme sector naar kortlopende opleidingen.

Onze missie

Wij proberen onze visie te realiseren door te streven naar kwaliteit zowel op het vlak van inhoud, welbevinden als in onze aanpak.


 • Kwaliteit op vlak van inhoud

Om een volwaardige plaats te verwerven in de maritieme sector verbindt onze school zich aan de IMO-richtlijnen die vervat zijn in diverse STCW-reglementeringen. Daarenboven heeft de school zich verbonden open te staan voor alle externe audits naast de onderwijsinspectie en dit via het afsluiten van diverse convenanten.

Het Mercator geeft aan haar onderwijsactiviteit een maximale invulling door zowel technisch als beroepssecundair onderwijs aan te bieden en tevens een vorming in het deeltijds beroepsonderwijs te organiseren waardoor leerlingen zelf kunnen kiezen welk leertraject ze kunnen en willen volgen.

Als schoolteam willen wij een degelijke technologische opleiding bieden, steeds optimaal geactualiseerd aan de nieuwste technologieën en ontwikkelingen, verstrekt door competent en gemotiveerd personeel in een aan de opleidingsnoden aangepaste omgeving. Wij beogen hiermee een professioneel niveau zodat de leerlingen optimale kansen hebben op tewerkstelling.

Onze leerlingen krijgen niet enkel een basis aan algemene vorming, die aangevuld wordt met een beroepsgerichte opleiding, maar worden daarnaast ook voorbereid op het beroepsleven via kwaliteitsvolle praktijkervaringen. We ontwikkelen bij onze leerlingen niet enkel de noodzakelijke theoretische en praktische kennis, maar zorgen ook voor de ontwikkeling van de vereiste attitudes en sociale vaardigheden, nodig om gedurende een min of meer lange tijd in een beperkte ruimte in teamverband te functioneren. Als extra troef wordt er eveneens gewerkt aan vaardigheden en attitudes over de verschillende vakken heen.


 • Kwaliteit op vlak van welbevinden

Onze school als team is ervan overtuigd dat het leerproces pas optimaal rendement levert wanneer onze leerlingen zich goed in hun vel voelen bij ons. Daarom hechten wij grote waarde aan aandacht voor de leerling als individu, participatie en informatie evenals ruimte voor ontspanning buiten de lesuren.

Voorts wenst het Mercator in haar schoolcultuur te zorgen voor een ordelijke schoolsfeer. Daartoe wordt er rekening gehouden met de rechten maar ook met de plichten van iedereen. De opbouw van een aangename en eerlijke leefsfeer kan slechts gebeuren als elkeen zich houdt aan een aantal fundamentele leefregels, afspraken en gedragscodes.

Het Mercator wil dus een leeromgeving scheppen waar iedereen zich goed voelt en de kans krijgt zich optimaal en totaal te ontplooien. Ook zij die een achterstand op vlak van de schoolse taalvaardigheid hebben, moeten deze kans krijgen. Dit houdt in dat er afspraken moeten worden gemaakt omtrent taal als leergebied op zich, taal als leermiddel bij alle vakken en taal als communicatiemiddel bij schoolgebonden activiteiten.


 • Kwaliteitsvolle aanpak

Als team zijn wij ervan overtuigd dat niet enkel telt wat je doet, maar vooral hoe je het doet. Daarom wordt heel veel aandacht besteed aan “hoe” er geleerd wordt. Dit uit zich onder meer in de begeleiding en ondersteuning die geboden worden gedurende het leerproces, de aandacht voor leren leren, het leren dat steeds afgestemd wordt op de individuele leerling, de actieve en gevarieerde werkvormen, het werken aan wederzijds respect evenals de ruimte voor communicatie en feedback.

Schoolreglement

Studiebekrachtiging

Te behalen attesten en getuigschriften:

 • 1e graad

Getuigschrift 1ste graad secundair onderwijs

 • 2e graad

Getuigschrift 2de graad secundair onderwijs

 • 3de graad Natuurwetenschappen - optie Maritiem

Diploma secundair onderwijs

Basic Safety Training

 • 3de graad Maritiem Motoren

Diploma secundair onderwijs

Basic Safety Training

STCW* as amended III/4, III/5, III/1, III/3 met uitbreiding tot en met 2024

Motorist 221 kW *

Motorist 750 kW *

 • 3de graad Maritiem Dek

Diploma secundair onderwijs

Basic Safety Training

GMDSS A4 (BIPT)

STCW* as amended II/4, II/5, II/1, II/3, II/2 met beperking tot en met 2024

Roerganger *

Schipper onbeperkt vaargebied *

 • 3de graad Zeevaart

Getuigschrift 3de graad secundair onderwijs

Basic Safety Training

STCW* as amended II/4

Roerganger *

Motorist 221kW*

 • 3de graad Zeevaart Specialisatiejaar

Diploma secundair onderwijs

Basic Safety Training

STCW* as amended II/3

Schipper beperkt vaargebied*

 • 3de graad DBSO Roerganger

Diploma secundair onderwijs

Basic Safety Training

Roerganger * (Matroos met wachtlopende functie)

 • 3de graad DBSO Motorist 221kW

Diploma secundair onderwijs

Basic Safety Training

Motorist 221kW*

 • 3de graad DBSO Schipper Beperkt Vaargebied

Diploma secundair onderwijs

Basic Safety Training

GMDSS A4 (BIPT)

Schipper beperkt vaargebied*

*Na het invullen van een stageboek en het behalen van de vereiste vaartijd

Andere Maritieme opleidingen

Het Maritiem Instituut Mercator staat ook in voor specifieke maritieme opleidingen:

° Cursus motorist 221 kW

 • scheepsmachines

 • elektrotechniek

 • warmte- en koeltechniek

° Cursus motorist 750 kW

° Cursus roerganger

° Cursus schipper beperkt vaargebied

Om te voldoen aan de snelle evolutie (o.a. STCW ’95) binnen de maritieme sector, organiseert CVO Scala in het Maritiem Instituut Mercator ook modulaire cursussen voor volwassenen.

VZW Maritiem Instituut Mercator

Wil je graag lid worden van onze vriendenkring ? Met een bijdrage van slechts €5/schooljaar is dat mogelijk. Vul het contactformulier in en wij contacteren u voor een verdere opvolging.

Leerlingenraad

Wil je graag deel uitmaken van de leerlingenraad? Of heb je een vraag of voorstel? Laat het ons dan weten via dit contactformulier.